572927400891942

Regulamin korzystania z serwisu

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu fitweek.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MEALBAG.pl

Dziękujemy za odwiedzenie strony naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://mealbag.pl (dalej jako: „Serwis MealBag”, „Serwis Internetowy” lub „Serwis”)Za pomocą MealBag.pl możliwe jest zamówienie usługi przygotowania i dostawy posiłków wskazanych na stronie Serwisu przez właściciela MealBag(dalej jako: „Usługa” lub „Dieta”).Serwis Internetowy chronione są prawem autorskim, prawem własności intelektualnej oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Aplikacji oraz Serwisu Internetowego jako całości oraz ich poszczególne elementy, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich. Korzystanie z MealBag możliwe jest na warunkach określonych w Regulaminie.Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z MealBag. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z MealBag, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem, MealBag

1. O NAS

1.1. Właścicielem MealBag jest CATERING DIETETYCZNY Ireneusz Pochwała NIP: 7481586826 ul. Tadeusza Kościuszki 19A 48-100 Głubczyce aledobre@mealbag.pl, numery kontaktowe wskazane są na stronie Serwisu w zakładce „Kontakt”.

1.2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług oraz Usług Elektronicznych dostępnych w ramach MealBag. Obok Usługodawcy w MealBag występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą MealBag mogą korzystać z dostarczanych przez MealBag Usług Elektronicznych oraz pozostałych jego funkcjonalności, w tym dokonać zakupu Usługi.

2. DEFINICJE

2.1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a. MealBag – łącznie Serwis MealBag.

b. CENNIK – cennik Usług dostępny w MealBag.

c. DIETA, USŁUGA, PAKIET – usługa przygotowania i dostawy posiłków lub soków wskazanych szczegółowo w MealBag w ramach cateringu dietetycznego, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie oraz w umowie o świadczenie Usługi zawartej zgodnie z Regulaminem.

d. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do soboty, z zastrzeżeniem że w przypadku Usługi – diety sokowej dostarczanej poza Strefę Dowozu dniem roboczym jest jeden dzień od wtorku do piątku.

e. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w MealBag umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia na Usługę, w szczególności poprzez dodanie Usług do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków świadczenia Usługi, w tym jej rodzaju, ilości i czasu świadczenia, a także wybranie sposobu dostawy lub odbioru i płatności.

f. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą.

g. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

h. KONTO USŁUGOBIORCY, KONTO – Usługa Elektroniczna, elektroniczne konto w MealBag, to jest oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w MealBag z wykorzystaniem jego funkcjonalności, w szczególności informacje o złożonych Zamówieniach oraz wykupionych Usługach. Konto Usługobiorcy jest wspólne dla Serwisu Internetowego i Aplikacji.

i. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)

j. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z MealBag oraz Usług.

k. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://www.MealBag.pl oraz jego subdomenami.

l. STREFA DOWOZU – obszar dostaw Usługi to powiat nowodworski.

m. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem MealBag zgodnie z Regulaminem.

n. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w MealBag.

o. USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – CATERING DIETETYCZNY Ireneusz Pochwała NIP: 7481586826 ul. Tadeusza Kościuszki 19A 48-100 Głubczyce adres poczty elektronicznej: aledobre@mealbag.pl, numery kontaktowe wskazane są na stronie Serwisu w zakładce „Kontakt”.

p. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

r. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą.

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z MEALBAG

3.1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z MealBag w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców i Klientów oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w MealBag w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej w MealBag. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w MealBag, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w MealBag plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z MealBag jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z MealBag jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

3.3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Internetowego: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 20.0 i wyższej (stabilnej), Google Chrome w wersji 25.0. i wyższej (stabilnej); (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (5) minimalna rozdzielczość ekranu 1280x1040 px.

4. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W MEALBAG

4.1. Korzystać z MealBag na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

4.2. Usługobiorca może korzystać w MealBag z następujących Usług Elektronicznych:

a. Formularza Zamówienia;

b. Panel Klienta;

4.3. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne oraz Usługi bez wad.

5. WARUNKI KORZYSTANIA Z FORMULARZA ZAMÓWIENIA

5.1. Pełne korzystanie z Formularza Zamówienia w sposób umożliwiający złożenie Zamówienia w przypadku Serwisu MealBag nie wymaga posiadania Konta przez Usługobiorcę i zalogowania się na nie. Posiadanie Konta i zalogowanie się na nie jest jednak konieczne w przypadku korzystania z Formularza Zamówienia. W przypadku posiadania Konta lub jego utworzenia w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, w ramach Konta zostanie zapisana historia składanych Zamówień.

5.2. Korzystanie z Formularza Zamówienia zaczyna się z chwilą rozpoczęcia przez Usługobiorcę jego uzupełniania na stronie Serwisu Internetowego, poprzez wybór rodzaju Usługi i określenie pozostałych warunków świadczenia Usługi spośród dostępnych w Formularzu Zamówienia.

5.3. Złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia oraz kliknięcia "Dodaj do koszyka" i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego "Przejdź do kasy" oraz „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych lub zaprzestania składania Zamówienia.

5.4. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, miejsce dostawy Usługi (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, preferowane godziny dostawy spośród dostępnych w Formularzu Zamówienia (nie dotyczy Usługi – diety sokowej dostarczanej poza Strefę Dowozu) oraz danych dotyczących świadczenia Usługi: rodzaj Usługi, ilość, okres i data rozpoczęcia świadczenia Usługi, sposób płatności.

5.5. Klient w Formularzu Zamówienia może podać swoje dane lub dane innych osób, które będą korzystały z Diety - w takim wypadku osoby te nie stają się Klientami ani Usługobiorcami w rozumieniu Regulaminu, to Klient nadal pozostaje stroną umowy o świadczenie Usług ze Sprzedawcą oraz jest obowiązany posiadać wymagane prawem podstawy prawne do podania w Formularzu Zamówienia danych innych osób korzystających z Diety (np. zgodę) i powierzenia ich Sprzedawcy celem dostarczenia Pakietu.

5.6. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

6. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

6.1. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie Usługi przez Sprzedawcę na rzecz Klienta jest uprzednie złożenie przez Klienta Zamówienia oraz następnie potwierdzenie jego otrzymania i przyjęcie przez Sprzedawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

6.2. Cena Usługi uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną łączną, to jest zawiera podatki, koszty dostawy, odbioru i inne koszty konieczne do realizacji Usługi. W przypadku zawierania umowy o świadczenie Usługi za pomocą poczty elektronicznej informacja o łącznej cenie podawana jest Klientowi za jej pomocą przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi.

6.3. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia zgodnie z pkt. 6 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres aledobre@mealbag.pl lub pozostałe adresy wskazane na stronie Serwisu w zakładce „kontakt”. Zamówienie składane za pomocą poczty elektronicznej powinno zawierać tożsame dane, jak w przypadku Zamówienia składanego za pomocą Formularza Zamówienia – w razie braków lub potrzeby uzupełnienia informacji Sprzedawca poprosi Klienta o ich uzupełnienie.

6.4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie je przyjmuje, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usługi. Samo rozpoczęcie realizacji Usługi uzależnione jest następnie od daty rozpoczęcia Usługi wskazanej w przyjętym Zamówieniu oraz od uprzedniego dokonania płatności przez Klienta zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie.

6.5. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i zawarcia umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o zawarciu umowy o świadczenie Usługi.

6.6. Rozpoczęcie realizacji Usługi (dostaw) następuje od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu z uwzględnieniem poniższych zasad:

a. w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w Dniu Roboczym do godziny 9:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od dnia obecnego chyba, że Klient wybrał późniejszy termin;

b. w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w Dniu Roboczym po godzinie 14:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od drugiego Dnia Roboczego po tym dniu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu;

6.7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi warunków zawartej umowy na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Treść umowy o świadczenie Usługi jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym MealBag.pl Usługodawcy.

6.8. Klient jest uprawniony zwrócić się do Usługodawcy z propozycją zmiany warunków umowy o świadczenie Usługi oraz do dokonania ich zmiany po uprzednim wspólnym ustaleniu z Usługodawcą warunków zmiany oraz ich wspólnej akceptacji.

7. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ

7.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy o świadczenie Usługi:

a. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

b. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem systemu Paynow – możliwe dostępne sposoby płatności za pośrednictwem systemu Paynow w MealBag wskazane są każdorazowo przed rozpoczęciem dokonywania płatności z tytułu umowy o świadczenie Usługi za pomocą systemu Paynow,

7.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, Sprzedawca przydzieli Klientowi indywidualny numer rachunku bankowego do dokonania przelewu oraz poinformuje Klienta o jego numerze za pośrednictwem poczty elektronicznej po złożeniu Zamówienia oraz poprzez umieszczenie takiej informacji w ramach Konta Usługobiorcy.

7.3. W przypadku korzystania przez Klienta z płatności za pośrednictwem systemu Paynow (transakcje płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą) obsługę tych płatności prowadzi Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań,

wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem 0000412357,

NIP 7773061579, REGON 300878437,

o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości.

7.4. Klient obowiązany jest do dokonania płatności za Usługę najpóźniej do godziny 14:00 na 1 Dzień Roboczy przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu.

8. KOSZT, SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY USŁUGI DO KLIENTA

8.1. Dostawa w ramach realizacji Usługi dostępna jest na obszarze całej Polski.

8.4. Dostawy są realizowane zgodnie z zawartą umową o świadczenie Usługi – od dnia oraz przez okres i pod adres ustalony umową o świadczenie Usługi, z zastrzeżeniem zdania następnego.

8.5. Dostawa jest realizowana od poniedziałku do czwartku. Z uwagi na dużą ilość zamówień nie przewiduje się na dostaw zamówień na konkretną godzinę wskazaną przez Klienta.

9. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: aledobre@mealbag.pl i pozostałe adresy kontaktowe e-mail podane w zakładce „Kontakt” na stronie Serwisu Internetowego) .

10. REKLAMACJE DOTYCZĄCE MEALBAG ORAZ USŁUG

10.1. Reklamacje związane z działaniem MealBag oraz świadczeniem Usług Usługobiorca oraz Klient może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: aledobre@mealbag.pl lub pisemnie na adres: CATERING DIETETYCZNY Ireneusz Pochwała ul. Tadeusza Kościuszki 19A 48-100 Głubczyce

10.2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia Usługobiorcy / Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

10.3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

11. UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY

11.1. Niniejszy punkt Regulaminu reguluje umowne prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi zastrzeżone dla obu stron tej umowy, to jest dla Sprzedawcy oraz dla Klienta.

11.2. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi bez podania przyczyny w terminie do godziny 14:00 na 1 Dzień Roboczy przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu.

a. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: CATERING DIETETYCZNY Ireneusz Pochwała ul. Tadeusza Kościuszki 19A 48-100 Głubczyce lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aledobre@mealbag.pl lub na pozostałe adresy kontaktowe e-mail podane w zakładce „Kontakt”.

b. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12.3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi z ważnych przyczyn, to jest realizacja Usługi wykracza poza powiatu nowodworskiego Strefę Dowozu. Sprzedawca może wykonać przysługujące mu prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi w terminie do 3 Dni Roboczych przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca, na życzenie Klienta, jest zobowiązany podjąć z Klientem negocjacje celem zaproponowania Klientowi umowy o świadczenie Usługi możliwej do realizacji przez Sprzedawcę uwzględniając przy tym życzenia Klienta oraz aktualne możliwości i ofertę Sprzedawcy.

12.4. Umowne prawa odstąpienia, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu mają charakter dodatkowy, dobrowolny i nie wyłączają, nie zawieszają ani nie ograniczają innych praw Klienta przewidzianych przepisami prawa.

13. USTAWOWE ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

13.1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców oraz Klientów będących konsumentami i dotyczy umów zawieranych między nimi, a Usługodawcą.

13.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

13.3. Z zastrzeżeniem pkt. 16 ust. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt. 16 ust. 4 Regulaminu.

13.4. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o jej świadczenie, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

13.5. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: CATERING DIETETYCZNY Ireneusz Pochwała NIP: 7481586826 ul. Tadeusza Kościuszki 19A 48-100 Głubczyce lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aledobre@mealbag.pl lub na pozostałe adresy kontaktowe e-mail podane w zakładce „Kontakt”.

13.6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

13.7. Wzór formularza odstąpienia od umowy, zawarty w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu.

14. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

14.1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców i Klientów będących konsumentami.

14.2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

14.3. Konsument może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

14.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

15. PRAWA AUTORSKIE

15.1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do MealBag jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana MealBag obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.

15.2. MealBag należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować MealBag, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy MealBag, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

15.3. Usługobiorca korzystający z Aplikacji nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Aplikacji. Usługobiorcy udzielana jest jedynie – na warunkach wskazanych w Regulaminie – nieodpłatna, niezbywalna, ważna na całym Świecie i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób i podmiotów trzecich.

15.4. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

16. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM

16.1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców oraz Klientów niebędących konsumentami.

16.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

16.3. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Klient niebędący konsumentem zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów celem uwzględnienia ich w trakcie realizacji Usługi.

16.4. Przyjęcie i zrealizowanie Usługi - także z uwzględnieniem informacji, o których mowa powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Sprzedawcy za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta niebędącego konsumentem, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Sprzedawcy na pozostałe przyjmowane przez Klienta niebędącego konsumentem płyny i produkty.

16.5. W razie nieodebrania przez Klienta niebędącego konsumentem dostarczonego posiłku spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz. 14:00 Dnia Roboczego poprzedzającego dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Usługi uważa się za skutecznie doręczony. Klient niebędący konsumentem nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Usługę w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Usługi.

16.6. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Sprzedawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Usługi Klientowi niebędącemu konsumentem, a Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.

16.7. Klientowi niebędącemu konsumentem nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmniejszenia pakietu.

16.8. W razie niezgodności przedmiotu Usługi lub sposobu jej realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym Regulaminem, Klient niebędący konsumentem uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 3 Dni Roboczych od realizacji Usługi lub jej części, które dotyczy reklamacja. Zgłoszenia reklamacyjne po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

16.9. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

16.10. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie 16.11. Usługi Elektronicznej lub Usługi ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

16.11. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o korzystanie z Aplikacji ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

16.12. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy lub Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconego wynagrodzenia za Usługę, a w przypadku jego braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy lub Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

16.13. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy lub Klienta niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

16.14. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.1. Umowy zawierane poprzez MealBag zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

17.2. Zmiana Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobu dostaw lub płatności; dodania nowych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu oraz dodania nowych sposobów płatności. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca/Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy o świadczenie Usług.

17.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

.